Wonen, Welzijn en Zorg

KBO vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. KBO helpt ouderen bij het (anticiperen op) langer thuis blijven wonen. Daarnaast stimuleren wij senioren om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn.


Manifest: Waardig ouder worden

Op 12 december hebben de ChristenUnie, Omroep Max en KBO-PCOB, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder De Koepel, het Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0  ondertekend.
In het manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.
Het is een vervolg op het Manifest Waardig Ouder Worden uit 2017. Dat manifest, dat destijds niet door KNVG en NVOG werd ondertekend maar voor wat betreft het initiatief op de meeste punten wel de sympathie van beide organisaties kreeg, werd één-op-één overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. Nu maar hopen…….
Het manifest luidt kort samengevat: ‘Wij geloven in een samenleving waarin jong èn oud zich gezien en gewaardeerd voelt. Een samenleving waarin iedereen meedoet, ook als men ouder wordt. Ouder worden betekent niet dat je een ‘voltooid’ leven hebt, maar dat er een waardevolle derde levensfase aanbreekt. Wij willen een samenleving waarin ouderen zo lang mogelijk zelf de regie hebben, gewaardeerd worden om wie ze zijn, goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen en een plek hebben die zij met recht ‘thuis’ kunnen noemen. Dat is de samenleving die ons voor ogen staat.’

De punten uit het manifest zijn:

  1. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig!
  2. Investeer in generatiewoningen en kleinschalige concepten
  3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag
  4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers
  5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en oud bij elkaar te brengen
  6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud
  7. Maak Nederland dementie vriendelijk
  8. Investeer in passende en palliatieve zorg
  9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging
  10. Houd oog voor de ouderenzorg in en na de coronatijd.


Campagne ‘Aandacht voor Elkaar’

De coronacrisis is voor velen van ons een zeer moeilijke periode.

Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij Nederlanders er voor elkaar zijn. Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis en is op 6 oktober een campagne begonnen om meer aandacht te vragen voor het probleem van ‘alleen zijn’; om meer ‘aandacht voor elkaar‘ te hebben. De campagne duurt tot het eind van dit jaar.
Om deze beweging te stimuleren is door de overheid een website gelanceerd, www.aandachtvoorelkaar.nl, waarop initiatieven – van klein tot groot – worden verzameld. Gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en individuen zijn opgeroepen om hun initiatieven via deze website aan te melden. 
Ook kunnen mensen via deze website hun persoonlijke verhaal delen. Zodat er aandacht is voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. De vele mooie initiatieven en acties kunnen daarbij een inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen.

Te lang wachten op plek in verpleeghuis

Vrijdag 15 januari 2020 debatteerde de Tweede Kamer over de lange  wachtlijsten voor verpleeghuiszorg.

Voor dit debat heeft KBO-PCOB samen met Patiëntenfederatie Nederland, LOC, MantelzorgNL en Ieder(in) een brief geschreven om te benadrukken dat te veel mensen niet in het verpleeghuis van hun voorkeur terecht kunnen en lang moeten wachten op een plek.

Integrale aanpak mét cliëntenperspectief

De organisaties constateren dat er diverse acties in gang zijn gezet om te anticiperen op de benodigde (groeiende) verpleeghuiscapaciteit, maar dat deze acties versnipperd zijn. Een totaalvisie wordt gemist. Ook is het moeilijk vast te stellen of de participatie vanuit cliëntbelang binnen deze plannen voldoende gewaarborgd is. Om deze reden pleiten de organisaties voor een integrale aanpak, waarbij ook gekeken wordt naar het perspectief van cliënten en hun naasten.

Voorkeur voor verpleeghuis

Uit een verkenning onder 200 mensen blijkt dat men soms lang moet wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. Eén op de drie mensen komt uiteindelijk niet te wonen in het verpleeghuis waarvan zij hebben aangegeven daar te willen wonen. Dit heeft vaak

negatieve gevolgen voor de cliënt, zoals zorg die niet altijd goed aansluit, gevoel dat men zich niet thuisvoelt, onbekende omgeving en de vaak langere reisafstand voor naasten die op bezoek willen gaan. De organisaties roepen daarom op om bij het realiseren van voldoende
plekken, ook aandacht te besteden aan het mogelijk maken van wonen in een verpleeghuis van voorkeur.

Bron: KBO-PCOB Nu

Zorgverzekeringen

Zowel met Achmea Het Zilveren Kruis als met de CZ-zorgverzekeingen heeft KBO-PCOB afspraken gemaakt over een aantrekkelijke zorgverzekering voor ouderen. Lees hier meer daarover.